Disclaimer

 

De website van Refert Internet Promotie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie - worden ontleend.
Uitzondering hierop wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden (te downloaden als PDF) van Refert Internet Promotie waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Refert Internet Promotie zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Refert Internet Promotie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Refert Internet Promotie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Refert Internet Promotie.

Refert Internet Promotie is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

 

   

Contact

Refert Internet Promotie
Leliestraat 23
2406 BL Alphen aan den Rijn

T: 0172  653 607
F: 0172  653 642

      Mail naar info@refert.nl


Voorwaarden in het kort
  • Prijzen zijn exclusief 19% BTW.
  • Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand.
  • Contractperiode is per jaar tenzij anders aangegeven. Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd voor de duur van één jaar, tenzij één van de partijen de overeenkomst schriftelijk of per fax heeft opgezegd tegen de vervaldag met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee kalendermaanden.
  • Wanneer u meer dataverkeer genereert dan toegestaan betaalt u € 2,50 per overschreden GB. De teveel gegenereerde data wordt naar boven afgerond (in GB) en wordt direct gefactureerd.
  • Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum per autom. incasso. Bij niet-tijdige betaling zal de toegang tot / het gebruik van de diensten tijdelijk worden opgeschort tot betaling heeft plaatsgevonden.
  • Zie ook onze
    Algemene Voorwaarden